Avtale SATS                                                                       Sist oppdatert: 26. 05 2006

Rammeavtale inngått mellom

S.A.T.S Treningssentre i Bergen og Gaia Trafikk As

1.0 Omfang   Det inngås herved avtale mellom, Gaia Trafikk As og SATS Bergen og omfatter alle ansatte i Gaia Trafikk As . Ved støtte fra bedrift får ektefelle / samboer samme rabatt.

2.0 Varighet  Avtalen gir personer nevnt i pkt. 1, rett til disse betingelsene ved tegning av en minimum 12 måneders personlig kontrakt, fra den dag avtalen trer i kraft.

3.0 Pris og betalingsvilkår forutsetter årskontrakt (12 måneder)

  Følgende priser gjelder for Gaia Trafikk

  Fri innmelding (nasjonalt medlemskap)

  15 % rabatt av normal mnd. pris (se under)

  (nåværende pris er 395 kr i mnd.)

3.1 Betalingsvilkår    Medlemskapet er bindende i 12 måneder. Det forutsettes at den enkelte tegner en personlig kontrakt. Betingelser for medlemskapet vedr. oppsigelse, endring av kontrakt o.l., vil der være nærmere beskrevet.

3.2  Prisregulering  Det taes forbehold om prisjusteringer, normalt skjer dette ved årsskiftet hvert år.

3.3 Fakturering

Ansatte medlemmer av Bedrifts - idrettslaget får 100 kr i støtte pr. mnd

Andre ansatte/ektefeller får 50 kr i støtte pr. mnd

Gaia Trafikk As vil bli fakturert månedlig

Påmelding: Påmelding er å regne som bindende. Ansatte kan møte på SATS direkte og tegne en individuell medlemskontrakt iht avtale.

Tillegg: Påmelding kan skje fortløpende i avtaleperioden. For å opprettholde rabatten må den enkelte ansatte skrive ny kontrakt hvert år.

4.0 Hvilke treningstilbud omfattes av avtalen  

Treningstilbudene som omfattes ligger vedlagt.

5.0 Avtalens gyldighet   Avtalen gjelder fra den dag den signeres. Avtalen gjelder i minimum 12 mnd, deretter gjeldende til en av partene sier den opp med 1 - en - måneds oppsigelsestid

Dato;  30.01.2002

Denne avtalen er utarbeidet i 2 - to - originale eksemplarer, hvor av partene beholder hvert sitt underskrevet eksemplar.

_____________________ _______________________

Gaia Trafikk As                Sats Bergen Marit Ward