Vedtekter                                                                Sist oppdatert: 08. 06 2008
 

LOVNORM FOR BEDRIFTSIDRETTSLAG

Lov for TIDE bedriftsidrettslag. Stiftet...5.april 1923.  Vedtatt den 19.05.99 med senere endringer, senest 01.04.2008.

§ 1 Formål

Lagets formål er ved samarbeid og vennskap å fremme idrett og trivsel i sunne former for alle som er ansatt i TIDE (heretter kalt bedriften).

§ 2 Tilslutning

Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom BERGEN bedriftsidrettstråd, HORDALAND bedriftsidrettskrets og Norges Bedriftsidrettsforbund.

§ 3 Medlemskap

I bedriftsidrettslaget kan alle som er ansatt, på hel- eller deltid, tas opp som medlem.

Ansattes ektefelle/samboer kan tas opp som medlem av bedriftsidrettslaget dersom det ikke finnes bedriftsidrettslag på ektefellens/samboerens arbeidssted.

Bedriftens pensjonister kan fortsette eller tas opp som medlem av bedriftsidrettslaget.

Ansattes barn over 16 år kan bli medlem av bedriftsidrettslaget dersom det ikke er bedriftsidrettslag på barnets egen arbeidsplass/studiested .

Styret kan innvilge medlemskap for utenforstående.

Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds, Norges Bedriftsidrettsforbunds, bedriftsidrettskretsens samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke opptas som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra første kontingent er betalt.

§ 4 Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingentens størrelse og den betales forskuddsvis innen den fastsatte frist.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 6 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr NIFs lov § 2-7.

§7 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

Ved overtredelse av Norges Bedriftsidrettsforbunds kamp- og konkurransereglement gjelder Norges Bedriftsidrettsforbunds sanksjonsregler samt protest- og appellreglement.

§ 8 Årsmøter

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i januar/februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel ved oppslag på arbeidsplassen eller kunngjøring på annen måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 8 dager før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig dersom noen krever det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Alle som velges inn i styret må være ansatt i bedriften. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: 
1 behandle lagets årsmelding
2 behandle lagets regnskap i revidert stand
3 behandle forslag som er kommet inn
4 fastsette kontingent
5 behandle budsjett
6 bestemme lagets organisasjonsform (jfr. § 15)
7 velge: 
   a) leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlemmer og varemedlemmer
   b) 2 revisorer
   c) medlemmer til særskilte utvalg som årsmøtet har vedtatt å opprette
   d) leder og to medlemmer til valgkomité

§ 12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, eller når et flertall av lagets medlemmer krever det.

§ 14 Styret

Laget ledes av styret. 

Styret/arbeidsutvalget skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av medlemmene forlanger det.

Styret/arbeidsutvalget er vedtaksført når et flertall av medlemmene er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Styret skal:

1. iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser
2. oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
3. administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid
   gjeldende instrukser og bestemmelser
4. representere laget utad.

§ 15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjenning.

Hvis årsmøtet har vedtatt å opprette avdelinger/grupper for å ta seg av arbeidet med enkelte idrettsgrener utferdiger styret en instruks for avdelingenes/gruppenes arbeids- og ansvarsområde.

§ 16 Utmelding

Laget kan melde seg ut av Norges Bedriftsidrettsforbund etter vedtak på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, når saken på forhånd er kunngjort for medlemmene.

Utmelding sendes Norges Bedriftsidrettsforbund i rekommandert brev med utskrift av vedtak på årsmøtet. Utmeldingen regnes fra den dag det foreligger skriftlig melding til Norges Bedriftsidrettsforbund.

§ 17 Lovendring

Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

§ 18 kan ikke endres.

§ 18 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

I tilfelle oppløsning skal eventuelle midler og eiendeler forvaltes av Bedriften.

Oppløses laget på grunn av at bedriften opphører, kan styret melde laget ut av Norges Bedriftsidrettsforbund uten at saken har vært behandlet på årsmøte i laget. 

 
Sist oppdatert 19.05.99