Konkurranser        Link                                                                                            Sist oppdatert: 22.06.2008

 

Utdrag av Konkurranseregler for NBF

- Vedtatt på Forbundstinget 2007 -

_______________________________________________

Innhold

Kapittel 1: Deltakelse i konkurranser  2

1-1 Hvem kan delta?  2

1-2 Regler som begrenser deltagelse  2

 

Kapittel 2: Dispensasjon - sammenslåing  3

2-1 Generelt 3

2-2 Dispensasjon fra krav til medlemskap  3

2-3 Sammenslåing av lag  3

 

Kapittel 3: Overgangsbestemmelser  3

3-1 Overgang mellom bedriftsidrettslag  3

3-2 Overgang fra aktiv idrett 3

 

Kapittel 4: Arrangementer  4

4-1 Arrangørens ansvar 4

4-3 Klasseinndeling: Feil! Bokmerke er ikke definert.

4-4 Premiering  4

4-5 Startkontingent Feil! Bokmerke er ikke definert.

4-6 Særforbundenes konkurranseregler 4

4-7 Flere lag fra samme medlemslag  4

4-8 Deltakelse i internasjonale konkurranser 4

 

Kapittel 5: Spille- og konkurranseregler for de ulike idretter  Feil! Bokmerke er ikke definert.

5-1 Generelt Feil! Bokmerke er ikke definert.


Kapittel 1: Deltakelse i konkurranser

1-1 Hvem kan delta?

a) Generelt

For å kunne delta for bedriftsidrettslaget må utøveren være medlem av laget[1].

b) Personer under sykmelding, attføring, rehabilitering

Medlemmer som er sykmeldt, uføretrygdet eller under attføring kan delta i konkurranser der det medisinsk ikke er noe til hinder for at utøveren kan delta.

 

1-2 Regler som begrenser deltagelse

a) Aktive idrettsutøvere

Aktive utøvere som er medlem, men ikke ansatt, kan ikke delta i åpne konkurranser arrangert av NBFs organisasjonsledd.

De kan heller ikke delta i klasser for NBFs medlemslag i konkurranser arrangert av andre særforbunds organisasjonsledd.

En idrettsutøver er aktiv i den gren konkurransen omfatter når vedkommende deltar i åpne konkurranser i samme eller beslektet idrettsgren, eller i obligatoriske kamper i lagidretter arrangert av andre enn NBFs egne ledd.[2]

 

Vurdering:

Aldersgrensen på 16 år reguleres i Lov for NBF.

En utøver regnes ikke som aktiv etter fylte 30 år. Bowlere, bueskyttere og skyttere regnes ikke som aktive etter fylte 40 år.[3]
b) Beslektede idrettsgrener

Beslektede idrettsgrener er:

1.         Ishockey, bandy, rinkbandy

2.         Skiskyting, skifeltskyting[4]

3.         Hundekjøring, langrenn, skiskyting og skifeltskyting, skiorientering

4.         Svømming, vannpolo

5.         Friidrett/orientering:

            - Aktive løpere, også orienteringsløpere, er aktive i alle slags løp

            - Aktive hoppere er aktive i alle slags hopp

            - Aktive kastere er aktive i alle slags kast (øvelser med presisjonskasting er unntatt)

6.         Skyting:

            - Aktive pistolskyttere er aktive også i skyting med luftpistol

 

c) Skyting

Enhver skytter som deltar i åpent stevne for aktive med rifle mot fast mål (normalskiver) på kjente og ukjente avstander er aktiv. Aktive pistolskyttere er aktive i bedriftsskyting med luftpistol. Unntatt fra denne bestemmelse er rene merke-/medaljeskytinger med fastsatte fordringer samt deltagelse på Landsskytterstevnet.

 

Kapittel 2: Dispensasjon - sammenslåing

2-1 Generelt

Utøvere som faller utenfor NBFs regler om deltagelse, og ellers vanskelig kan aktiviseres, kan gis dispensasjon i henhold til regel 2-2 og 2-3. For å få lik behandling av slike saker i hele kretsen, fastsettes reglene av kretstinget/kretsstyret. Søknad om dispensasjon sendes kretsen på fastsatt skjema og behandles av kretsstyret, eller den styret gir fullmakt.

Forbundsstyret kan i tingperioden dispensere fra konkurransereglene i særskilte tilfeller, og i samarbeid med kretsen. Forbundstinget skal informeres om dispensasjoner i henhold til denne regel. Det er de lokale forhold som må ligge til grunn ved vurdering om dispensasjon kan gis.

 

2-2 Dispensasjon fra krav til medlemskap

a) Lagidretter

Utøvere utenfor bedriften kan gis anledning til å delta for bedriftsidrettslaget i lagidretter når forholdene på stedet gjør det rimelig.

b) Individuelle idrettsgrener

Utøvere som ikke er aktive og ikke tilknyttet bedriftsidrettslag kan delta i individuelle idrettsgrener, men kan ikke bli krets- eller norgesmester.

 

2-3 Sammenslåing av lag

Bedriftsidrettslag som ikke alene kan stille lag i lagidretter, kan gå sammen med andre bedriftsidrettslag i samme situasjon for å kunne delta i lagkonkurranser.

Kapittel 3: Overgangsbestemmelser

3-1 Overgang mellom bedriftsidrettslag

Ved skifte av arbeidsplass kan en utøver delta i konkurranser for sitt nye bedriftsidrettslag så snart medlemskapet er i orden.

 

3-2 Overgang fra aktiv idrett

En utøver som er aktiv i sin idrett og ikke ansatt i virksomheten må overholde en karantenetid på 6 måneder. Karantenetiden regnes fra siste gang vedkommende deltok i åpent stevne eller obligatorisk kamp[5]. Bowlere, bueskyttere og skyttere mellom 30 og 40 år er unntatt fra denne bestemmelse, og kan gå direkte over fra aktiv idrett til klasser for bedriftsidrettslag. Direkte overgang kan kun benyttes en gang pr. sesong.

 

Kapittel 4: Arrangementer

4-1 Arrangørens ansvar

Arrangører av konkurranser for bedriftsidrettslag skal ha et kamp- og konkurransereglement som fastsetter de bestemmelser som gjelder under konkurransen. Dette reglementet skal minimum omhandle regler vedrørende deltakelse, overgang og karantene. Reglementet skal være godkjent av bedriftsidrettskretsens styre.

 

4-2 Åpne konkurranser

En konkurranse er åpen når mer enn 2 medlemslag har deltakere. Arrangørene må søke kretsen om godkjenning av slike konkurranser innen den frist kretsen har fastsatt.

Arrangører som vil innby deltakere utenfor kretsen, må søke forbundet om godkjenning. Arrangøren søker gjennom kretsen.

Utøvere tilknyttet bedriftsidrettslag, og under aldersgrense for fri overgang, kan ikke delta i konkurranser arrangert av andre enn organisasjonsledd i NBF.[6]

 

Godkjente unntak er som følger:

- Arrangementer med egne klasser for utøvere fra bedriftsidrettslag.

- Arrangementer som er godkjent av organisasjonsledd i NBF.

- Arrangementer av propagandamessig art hvor forannevnte klasser ikke brukes.[7]

 

4-4 Premiering

Premiering skal holdes på et økonomisk forsvarlig nivå. Pengepremier skal ikke benyttes.

 

4-6 Særforbundenes konkurranseregler

I både lagkonkurranser og individuelle konkurranser gjelder de respektive særforbunds konkurranseregler med de unntak som er nevnt i NBFs konkurranseregler.

 

4-7 Flere lag fra samme medlemslag

Bedriftsidrettslag kan stille flere lag i samme idrettsgren og i samme divisjon, men ikke i samme avdeling når det er flere avdelinger. Er det bare en avdeling kan medlemslaget delta med flere lag i denne. Disse bør da møte hverandre så tidlig som mulig i serien. Spiller to lag fra samme bedriftsidrettslag i samme divisjon, må en spiller stå over en kamp, uansett hvilket lag vedkommende spiller på, for å kunne delta på det andre laget.

 

4-8 Deltakelse i internasjonale konkurranser

I internasjonale konkurranser arrangert i Norge eller andre land, kan medlemslag eller deres medlemmer bare delta sammen med idrettsutøvere som er godkjent av det enkelte lands bedriftsidrettsorganisasjoner. Deltagere fra norske medlemslag skal følge NBFs regler for deltagelse.[8]  Denne bestemmelse gjelder ikke idrettskonkurranser ved vennskapsbesøk hos bedrift, konkurranser mellom etater og lignende.

 

FOTNOTER

[1] Medlemmer i bedriftsidrettslaget kan være ansatte, ektefeller/samboere, barn over 16 år og pensjonister (ref. Lov for NBF). Medlemmer som ikke er ansatt må overholde regel 1-2.  Studenter er å regne som ansatt ved den undervisningsinstitusjon som danner lag.

 

 

[2] Regel 1-2 gjelder ikke medlemmer som er ansatt i bedriften.. Se for øvrig regel 5-2.

 

[3] Aldergrensene for fri overgang fra aktiv idrett er absolutt. Det vil si at aktiv utøver ikke kan gå direkte over til bedriftsidrett før etter fødselsdagen.

 

[4] For skiskyting, skyting og skifeltskyting er å merke at ifølge karantenetiden for skyting, kan en som deltar i et aktivt feltskytterstevne delta i skyting innen NBF, når feltskytingen foregår mot bevegelige mål og på ukjent avstand. En deltager i et aktivt skifeltskytterstevne og feltskytterstevne hvor det skytes mot faste mål, blir derimot alltid å regne som aktiv i skyting i bedriftsidretten. Se for øvrig regel 1-2.

 

[5] Regelen gjelder ikke utøvere som er ansatt i virksomheten som danner grunnlag for bedriftsidrettslaget. Begrepet obligatoriske kamper innbefatter alle kamper som er ledd i serie eller cup, også reservelags-, junior-, oldboys- og oldgirls-kamper.

 

[6] Etter fylte 30 år (bowling, bueskyting og skyting 40 år) kan utøvere tilknyttet medlemslag i NBF delta i aktiv idrett, uten karantenetid.

 

[7] Begrepet arrangementer av mer propagandamessig art innbefatter arrangementer som er åpne for alle og hvor det enten ikke er klasseinndeling i det hele tatt, eller hvor det bare brukes årsklasser. Resultatene og premier skal være av underordnet betydning. Slike arrangement berøres ikke av NBFs konkurranseregler.

 

[8] Dersom man i internasjonale arrangement konkurrerer mot aktive utøvere fra andre land, trer ikke norske karantenebestemmelser i kraft ved retur til Norge.