Forsikringsvilkår                                                   Sist oppdatert: 29. 05 2000
Utdrag    Vilkårstekst ULY1-2 - Bedriftsidrett
   
Innhold:
    1. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER
    2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
    3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
    4. HVILKE SKADER STOREBRAND SVARER FOR OG HVILKE
        BEGRENSNINGER SOM GJELDER

    5. ENDRING AV RISIKO OG SIKKERHETSFORSKRIFTER
    6. SKADEOPPGJØR - YTELSER
    6.1        FELLESREGLER
    6.2        DØDSFALL
    6.3        LIVDSVARIG INVALIDITET
    6.5        BEHANDLINGSUTGIFTER
    7. ANDRE BESTEMMELSER

1. Hvem forsikringen omfatter: 
Forsikringen omfatter den eller de personer som er angitt i forsikringsbeviset. Idrettslaget har forsikret alle som spiller Fotball, Håndball samt Sykkelgruppen.

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 mnd. For norske statsborgere i norsk utenrikstjeneste, norsk firma eller organisasjon med virksomhet i utlandet, studenter/au pair eller sjøfolk i utenriksfart med fast bopel i Norge, gjelder begrensningen ikke.

3.  Forsikringen omfatter:
3.1. Erstatning ved død kr. 50.000
3.2  Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet kr. 200.000 og  behandlingsutgifter kr. 10.000.

4. Hvilke skader Storebrand svarer for og hvilke begrensninger som gjelder.
4.1  Storebrand svarer for ulykkesskade som rammer den forsikrede. Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet - ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden. Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade, med mindre det samtidig er oppstått legemsskade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet.

Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er Storebrand ikke ansvarlig. Storebrand er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller av sin handling. Storebrand svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord, med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring - som skyldes ytre årsak - og ikke en sinnslidelse.

 4.7 Skade ved medisinsk behandling eller bruk av medikamenter.
       Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket ved medisinsk undersøkelse,
      behandling, o.l. eller ved inntagning av  medikamenter med mindre den forsikrede er
      blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade  som Storebrand svarer for. Ikke i noe
      tilfelle gjelder forsikringen ulykkesskade forårsaket direkte eller indirekte ved
      inntagning av sove-, smertestillende eller  narkotiske midler.

 4.8 Skade som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg.
         Forsikringen gjelder ikke
      -  ulykkesskade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand.
      -  for følgende sykdommer eller sykelige tilstander (som har ført til behandlingsutgifter, invaliditet, dødsfall eller          midlertidig arbeidsuførhet) selv om en ulykkesskade kan hjerteinfarkt, kreft, åreknuter,
          nucleusprolaps, ischias, lumbago, hekseskudd, spondylose, spondylartrose, revmatisme, leddrevmatisme, artritt          "gikt" og nevrose
      -  skade oppstått ved infeksjon etter stikk eller bitt av insekt, f.eks. malaria eller flekktyfus.
          Dog svarer Storebrand for lokal  sårinfeksjon og "blodforgiftning"
          (sepsis) oppstått på denne måte. Andre infeksjoner svarer Storebrand bare for
          når det må ansees å være på det rene at  årsaken er infeksjon av sår oppstått ved
          ulykkesskade og at en annen smittemåte må anses utelukket.
          I andre tilfelle settes erstatningen ned hvis det kan antas at sykelig tilstand
          eller anlegg sammen med ulykkesskaden har medvirket til den forsikredes død,
          invaliditet eller midlertidige  arbeidsuførhet. Erstatningen nedsettes i
          forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har
          hatt for dødsfallet, invaliditeten eller den midlertidige arbeidsuførheten.

 4.9 Uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet.
      Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens
      omfang, kan Storebrands ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom
      den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt  forsikringstilfellet gjennom overtredelse av
      en sikkerhetsforskrift. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på
      skyldgraden, skadeforløpet, om forsikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning
      nedsettelse eller bortfall av ansvaret vil få  for den som har krav på forsikringen eller
      for andre personer som er økonomisk avhengige av ham eller henne og forholdene ellers.
      I andre tilfeller enn som nevnt i først ledd, kan Storebrand ikke påberope seg at den
      forsikrede uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet.
      Storebrand kan ikke påberope seg reglene første ledd dersom den forsikrede på grunn av
      alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

 4.10 Slagsmål og forbrytelse.
      Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som  skyldes at den forsikrede frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse.

  4.12 Forgiftning.
       Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler.

 5.2.1 Legebehandling og -undersøkelse
      Når et skadetilfelle er inntruffet, skal den forsikrede snarest søke lege, underkaste seg
      nødvendig behandling og følge legens forskrifter.


 6.  Skadeoppgjør
 6.1 Fellesregler
 a)   Storebrand skal underrettes om dødsfall så snart som mulig. Storebrand har rett til å
      forlange obduksjon. Ved annen skade må den skadede snarest søke lege, underkaste seg
      regelmessig legebehandling og følge legens forskrifter. Skademelding må også snarest
      sendes Storebrand. Se pkt. 5 i Generelle vilkår om frist for å melde skade og regler om foreldelse.
 b)   Den skadede plikter å la seg undersøke av  lege som selskapet utpeker. Hvis den skadede
      ikke oppfyller denne forpliktelse, kan selskapet stoppe enhver utbetaling av
      erstatning. Undersøkelsen betales av  Storebrand.
 c)   Den som vil fremme krav mot Storebrand, skal gi selskapet de opplysninger som er
      tilgjengelige for ham eller henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til
      kravet og utbetale erstatningen.  Opplysningene gis på skjema fastsatt av
      Storebrand.
Skademeldingen skal inneholde  forsikredes fødselsnummer (11 siffer).
      Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert
      erstatningskrav mot Storebrand
både under denne og andre forsikringsavtaler i.h.t. FAL
      paragraf 18-1.
 d)   Kan det antas at tilstanden vil bli bedret
      ved operasjon eller annen behandling - og den forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for
      å underkaste seg behandling - skal det likevel ved fastsettelse av den endelige
      invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for forbedring som slik behandling kan antas
      å ville ha medført.
 e)   Hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset, tilhører erstatningen den forsikrede
      eller de etterlatte i h.t. Forsikringsavtalelovens bestemmelser.
 f)   Sikrede har krav på renter av erstatningsbeløp jfr. Forsikringsavtaleloven paragraf 18-4.

 
6.2  Dødsfall.
       Har ulykkesskaden medført døden innen ett år, betales dødsfallserstatningen med den sum som
       er nevnt i forsikringsbeviset. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade,        kommer til fradrag. Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff,
       betales hverken dødsfalls- eller invaliditetserstatning. Dør den forsikrede senere enn
       ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning.

 
6.3  Livsvarig invaliditet.
      Har ulykkesskaden innen 3 år medført medisinsk invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invalidi-
      tetserstatning. For hel invaliditet betales hele forsikringssummen, for delvis invaliditet en tilsvarende mindre del av       den.

6.5    Behandlingsutgifter.
      Gjelder bare medlemmer av norsk folketrygd.
      Medfører annen ulykkesskade innen 2 år fra skadedagen nødvendige utgifter til behand-
      ling, erstattes med inntil 5% av forsikringssummen for invaliditet (maks. kr.10.000) utgifter til:
 -      lege og tannlege. Tannskade som følge av spising er unntatt,
 -      forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege,
 -      proteser,
 -      behandling og opphold i sykehus samt fysikalsk behandling og behandling av
        kiropraktor når behandlingen er rekvirert av lege,
 -      reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor. Erstatningen begrenses
        til utgifter med rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand.
        Redningsomkostninger (transport fra skadested), utgifter til opphold i hotell,
        rekonvalesenthjem e.l. erstattes ikke. Forsikringen omfatter heller ikke merut-
        gifter til opphold eller behandling i private sykehus eller hos privatprakti-
        serende leger - uten offentlige drifts- tilskudd. Forsikrede plikter å legge frem legitimert
        oppgave med originale bilag over utgifter som kreves erstattet og har bare krav på
        erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet
         hold. I oppgjøret fratrekkes en egenandel på kr. 1.000.-  Egenandelen dekkes av Idrettslaget.

 
7.2   Opplysningsplikt. Svik
      Forsikringstakeren og den forsikrede skal gi riktig og fullstendig svar på selskapets
      spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlig forhold som de må
      forstå er av vesentlig betydning for Storebrands vurdering av risikoen, jfr. paragraf
      13-1 i Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL). Forsømmes opplysnings-
      plikten, og det ikke er bare lite å legge  vedkommende til last, kan selskapets ansvar
      nedsettes eller falle bort, jfr. FAL paragraf 13-2.