Idrettslag i Tide?          Forsiden      Sist oppdatert: 04.06.2008
Hva skjer med Idrettslaget i Tide? Det er mange av våre mer enn 500 medlemmer som lurer på hva som skjer. Her er det vi har fått vite så langt.
 
Aktiviteter i Idrettslaget
Alle aktiviteter vil i utgangspunktet gå som før, så lenge Idrettslaget har penger. Eventuelle endringer vil varslet i så god tid  som mulig.
 
Lån av buss til Idrettsaktiviteter:
I 2007 har Idrettslaget fått låne busser gratis til idrettsaktiviteter som tidligere. I 2008 vil vi dessverre måtte betale for å leie buss fra Tide på til samme vilkår som ansatte. Dette utgjør en merkostnad for Idrettslaget på ca. 60.000 kr.
 
Idrettslaget skiftet navn.
Styret besluttet på styremøte 13. juni at Gaia Bedriftsidrettslag skifter navn til Tide Bedriftsidrettslag. Dette med forbehold om årsmøtets godkjenning. Det blir i første omgang ikke utskiftning av spillerdrakter m.m., men Tide vil trolig bidra til at deler av draktene skiftes ut med Tide drakter.   
 
Tide Games
Dette er den tidligere HSD cup, og således et nytt arrangement for tidligere Gaia ansatte. Dette velferdsarrangementet arrangeres av Tide (ikke av Idrettslaget). Vi håpet at mange av våre medlemmer ville delta. Dessverre var det svært få fra idrettslaget som deltok på arrangementet i 2007. Les mer på Edit.
 
Helsestudio
De rimelige og meget populære avtalene Idrettslaget har med helsestudioene, er  av Tide besluttet avvikler fra 1.1.2008. All støtte fra Tide bortfaller. Tide tillater heller ikke idrettslaget å sponse trening på helsestudio. Avtalene ble derfor i april stengt for nye medlemmer pga. bindingstider i avtalene.
 
Idrettslaget bistår Tide med å avikle avtalene på en best mulig måte for de ca. 150 medlemmene som dette berører. Ny avtale er inngått med SATS  og med Elexia. Vi håper å kunne inngå avtaler også med de øvrige helsestudioene. Mer informasjon om dette kommer når dette er avklart.
 
Årsmøtet for 2006 samt budsjett og kontingent for 2007
Årsmøtet i Idrettslaget er utsatt. Dette fordi det ikke har vært mulig å vedta verken budsjett eller kontingent fordi det har vært uklart hvor mye penger vi får i 2007. Styret for som ble valgt for 2006 sitter derfor fram til årsmøte kan avholdes. Nye aktiviteter blir ikke satt i gang før avklaring skjer fra Tide. Medlemskontingent kan fortsatt trekkes på lønn. Om og hvordan dette eventuelt skal skje er ikke avklart.

Ny velferdsorganisering.

Det var satt ned en gruppe som skulle se på hvordan velferdstilbudet i Tide skal organiseres. I gruppen som var ledet av Geir Olav Mandt var blant andre Gaia Velferdslag representert. Idrettslaget var dessverre ikke representert. Arbeidet er nå ferdig og bedriften vil legge ut informasjon om hva som er besluttet. For idrettslaget er dessverre mye usikkert. I følge Geir Olav Mandt er det mulig at Idrettslaget kan bestå i Tide også i 2008. I hvilken form og under hvilke rammevilkår er dessverre ennå ikke avklart. 
 
Økonomi
I utgangspunktet skal velferdstilbudene gå som tidligere til ny organisering er på plass. Først den 21. mai fikk idrettslaget et tilskudd på kr. 120.000 og den 15. desember fikk vi kr. 85.000. Til sammen kr. 205.000. I 2006 fikk idrettslaget kr. 260.000 i tilskudd og vi søkte om 275.000 for 2007. Tross de manglende kr. 75.000, har styret i idrettslaget kontroll på økonomien i laget. For 2008 vet vi foreløpig intet.
 
Med vennlig hilsen
Styret i Idrettslaget